Gå til innhold
  • 22. september 2021

Ibestad folkebibliotek er i gang med gjennomføringen av prosjektet Øyhopping som formidlingsstrategi

 

Ibestad folkebibliotek har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Øyhopping som formidlingsstrategi. Formålet er å fremme aktiv formidling og det er fire tiltak som skal gjennomføres: “Fergebiblioteket», «Hjem til hjemmesitterne», «Digital eldrebølge» og «Boksnacks på øret»

Hittil i prosjektet er det etablert samarbeid med flere aktører og utføringen begynner å komme på plass. Vi begynner med tiltaket “Fergebiblioteket”, som er i samarbeid med Bok- og kulturbussen i Sør-Troms. Første fergebibliotek blir tirsdag 19.oktober på ferga Sørrollnes – Stangnes på avgangene mellom 13:00-18:30.

Beskrivelse av tiltakene for Øyhopping som formidlingsstrategi:

Tiltak 1: “Fergebiblioteket”

Mål: å gjøre biblioteket synlig og mer kjent for folk, nå nye brukergrupper og rekruttere nye brukere til biblioteket.

Ibestads befolkning reiser jevnlig med ferga fra Sørrollnes til Stangnes, enten daglig pendling eller i helgene. Fergeturen tar tre kvarter en vei og har en romslig salong som fungerer som en sosial arena. Vi på biblioteket har i flere år tenkt tanken på å ta med biblioteket på ferga, da for synliggjøring og litteraturformidling. Det handler om å treffe folket der de er, skape et positivt bilde av biblioteket og gjøre tilbudet kjent. Formidlingen og litteraturen må tilpasses publikummet, tidsaspektet og de fysiske rammene.
Lov om folkebibliotek; “Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”, og i Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 (s. 4); “Lokal arena og møteplass – Folkebibliotekene som sosial møteplass, samtale -og debattarena, integreringsarena og lokalsamfunnsaktør.” Vi tenker oss ferga som en arena, når folket ikke kommer til oss, så må vi komme til folket. I tiltaksperioden blir det ofte fergeturer, da til varierte tidspunkt for å treffe bredden av de reisende. Videreføring av tiltaket vil kunne være fortsatt fergeformidling, men sjeldnere og kanskje spissa mer tematisk.

Tiltak 2: “Hjem til hjemmesitterne”

Mål: å nå de som sitter hjemme og av forskjellige årsaker ikke kommer seg til biblioteket og som ikke makter å bruke det digitale tilbudet. Oppsøkende litteraturformidling for å gjøre folk mindre ensomme.

Det finnes en stor andel hjemmesittere i kommunen som ikke kommer seg så lett ut i samfunnet, og da heller ikke til biblioteket. Oppsøkende virksomhet for denne gruppen vil kunne jevne ut sosiale forskjeller, bekjempe ensomhet og gi muligheten til å utvide horisonten. Dette stemmer godt overens med biblioteklovens Kapittel I, § 1. I oppstarten vil man nok gjøre en kartlegging av potensielle brukere og drive med oppsøkende virksomhet ved å kontakte folk med flyveblad eller ved oppringing. Hjemkjøring av litteratur og hjemmebesøk så ved interesse. En av ideene er å lage forundringspakker av litteratur i tillegg til det brukerne selv ønsker. Vi ønsker også å formidle bokprat, enten direkte eller gjennom flygeblad/trykksak. Videreføring av tiltaket vil kunne gjennomføres ved fortsatt distribuering av flygeblad og formidling av litteratur av for eksempel av bibliotekansatte, frivillige eller hjemmetjenesten.

Tiltak 3: “Digital eldrebølge”

Mål: å treffe de eldre på hjemmebane for å gjøre de trygge i sin digitale navigering.

Ibestads befolkning har en av landets høyeste andel eldre, og mange av dem tar ikke del i den digitale verden. Troms fylkesbibliotek jobber med prosjektet “Folkebibliotek som kunnskapsaktør” som har til mål å: “Utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester” (http://bibliotek.tromsfylke.no/folkebibliotek-som-kunnskapsaktor/). Tiltaket fra biblioteket vil være å oppsøke de eldre på arenaer der de føler seg trygge og komfortable, dette vil kunne være eldresenter, aktivitetssenter eller i pensjonistforeninger. Læring i trygge omgivelser, slik at også de eldre kan få ta del i alle tjenestene til biblioteket og være mer rusta til å takle det digitale livet. Tiltaket tenkes gjennomført jevnlig og med tema i perioden. Videreføring kan skje på samme måte eller flyttes til biblioteket, de som står for opplæringen kan også være frivillige eller skole-elever.

Tiltak 4: “Boksnacks på øret”

Mål: å nå den yngre gruppen mennesker som ikke kommer på biblioteket til vanlig og de med lese- og skrivevansker.

Produsering av en podcast med et yngre publikum som målgruppe, eller de som har skrive- og lesevansker. Målgruppa er de som ikke kommer innom biblioteket, men som likevel er interessert i litteratur og har en viss digital kompetanse. Litteraturformidling på forskjellig vis; bokprat og intervjuer. Om det blir høytlesing av litteratur, så kan en del av midlene gå til godtgjørelse av forfattere. Formidlingen av podcasten kan skje via hjemmesidene til biblioteket, Facebooksiden, kommunens hjemmeside. Opprettelse av egen youtube-kanal er også et alternativ. Videreføring av tiltaket kan skje i samarbeid med andre, slik som frivillige, andre bibliotek i regionen; SøT-Bibliotekan.